<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=653894673610194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Detachering GeoBIMexperts

 

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • GeoBIMexperts BV: GeoBIMexperts BV, gevestigd te Wageningen.
 • Medewerker: een ieder die door tussenkomst van GeoBIMexperts bij de inlener werkzaamheden
 • Inlener: ieder natuurlijke- of rechtspersoon waar door tussenkomst van GeoBIMexperts BV onder B genoemde medewerker wordt gedetacheerd.
 • Detacheringsovereenkomst: de overeengekomen voorwaarden tussen GeoBIMexperts BV en Inlener op grond waarvan onder B genoemde medewerker werkzaamheden verricht bij inlener.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel  1.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen GeoBIMexperts BV en een inlener waarop GeoBIMexperts BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Offertes

Artikel 2.

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door GeoBIMexperts BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. GeoBIMexperts BV is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Duur plaatsing

Artikel 3.

De detacheringsovereenkomst wordt aangegaan voor een overeengekomen periode en/of bepaalde werkzaamheden.

Opzegtermijn

Artikel 4.

 1. Indien een overeenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde periode of bepaalde werkzaamheden kan deze – afgezien van een overeengekomen proeftijd waarin zonder inachtneming van enige opzegtermijn de overeenkomst kan worden beëindigd – noch door inlener noch door GeoBIMexperts BV tussentijds worden beëindigd.
 2. GeoBIMexperts BV is niet aansprakelijk voor een beëindiging van de werkzaamheden voor de inlener door de gedetacheerde medewerker, ook indien dit geschiedt zonder enige opzegtermijn. GeoBIMexperts BV zal er wel naar streven dit te voorkomen en indien het zich toch voordoet desgewenst voor vervanging te zorgen.

Rechtstreekse arbeidsverhouding

Artikel 5.

 1. Het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van een opdracht door de inlener met een gedetacheerde medewerker is, zowel gedurende de overeenkomst alsmede 6 maanden na afloop daarvan, niet toegestaan. In het geval de inlener hiervan wenst af te wijken dient dit met GeoBIMexperts BV overlegd te worden en zullen daar, indien mogelijk, aanvullende (financiële) afspraken over worden gemaakt.
  Bij overtreding van dit lid is de inlener aan GeoBIMexperts BV een dadelijk en ineens , zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare schadevergoeding van € 22.500,– per overtreding en van € 225,– voor elke dag dat de betreffende overtreding voortduurt, verschuldigd, onverminderd het recht van GeoBIMexperts BV om volledige schadevergoeding te vorderen.
 2. Het laten ter beschikking stellen van een gedetacheerde medewerker aan de inlener door een derde (bijvoorbeeld een uitzend- of detacheringsonderneming) is niet toegestaan.
 3. Het onderhavige artikel is teven s van toepassing op (aspirant)medewerkers die door GeoBIMexperts BV op enigerlei wijze als kandidaat bij de potentiële inlener zijn geïntroduceerd. Mocht er op het moment dat de potentiële inlener met de door GeoBIMexperts BV aangeboden (aspirant)medewerker een rechtstreeks dienstverband is aangegaan, of werkzaamheden laat verrichten (via derden), zonder dat partijen tot een vergelijk waren gekomen omtrent het uurtarief, dan is de potentiële inlener aan GeoBIMexperts BV dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, een schadevergoeding van € 32.500,– exclusief BTW verschuldigd, onverlet het recht van GeoBIMexperts BV om volledige schadevergoeding te vorderen. De hieruit voortvloeiende verplichtingen voor de potentiële inlener zijn van kracht gedurende 6 kalendermaanden vanaf de introductie door GeoBIMexperts BV.

Verlenging

Artikel 6.

Indien verlenging van de detacheringsperiode gewenst wordt, dient dit uitgaande van de volgende termijnen voor het aflopen van de detacheringsovereenkomst aangegeven te worden aan GeoBIMexperts BV:
 • detacheringsperiode minder dan 2 maanden:  14 dagen
 • detacheringsperiode 2 tot 6 maanden: 1 maand
 • detacheringsperiode meer dan 6 maanden:  1,5 maand.
Indien deze termijnen niet gehanteerd worden, kan een verlenging van de detacherings-overeenkomst niet gegarandeerd worden.
 • De voorwaarden waaronder de inlener de detachering aangegaan is gelden niet automatisch voor de verlenging van de detachering.

Vervanging

Artikel 7.

In geval van verlof of ziekte van medewerker wordt, tenzij anders overeengekomen, geen vervangende arbeidskracht door GeoBIMexperts BV ter beschikking gesteld.

Werktijden

Artikel 8.

De medewerker is gehouden aan de bij de inlener geldende werktijden.

Overwerk

Artikel 9.

Wanneer  van de medewerker wordt verwacht dat deze langer werkt dan de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag respectievelijk per week of bij rooster vastgestelde uren dan is er sprake van overwerk. Overwerk aansluitend op de normale werktijd en niet langer durende dan een half uur wordt niet als zodanig aangemerkt. Voor medewerker zal gelden dat overwerk als regel wordt gecompenseerd in geld of extra verlof. Indien vastgesteld wordt dat er sprake is van overwerk dan wordt dit als volgt gecompenseerd:

 • 130% voor de uren op werkdagen
 • 150% voor de uren op zaterdag en op feest- en gedenkdagen
 • 200% voor de uren op zondag.

Ziekte

Artikel 10.

Ziek- en herstelmeldingen dienen op de dag zelf vóór 10.00 uur ‘s-ochtends door de medewerker te geschieden bij GeoBIMexperts BV en het bedrijf waar hij/zij werkzaamheden verricht volgens de door dit bedrijf vastgestelde regels.

Geheimhouding

Artikel 11.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Intellectueel eigendom

Artikel 12.

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden behoudt GeoBIMexperts BV zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door GeoBIMexperts BV verstrekte stukken, zoals rapporten, cursusmateriaal, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de inlener en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van GeoBIMexperts BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
 3. De inlener heeft het materieel eigendom van de in lid 2 bedoelde stukken.
 4. GeoBIMexperts BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Onkosten

Artikel 13.

 1. Door de medewerker in opdracht van de inlener te  maken onkosten, zoals reiskosten (ook woon/werkverkeer), verblijfskosten en dergelijke, zijn volledig voor rekening van de inlener, tenzij anders overeengekomen.
 2. Reiskosten bedragen 30 eurocent per kilometer of de kosten van openbaar vervoer tweede klasse.
 3. De benodigde reistijd voor woon/werkverkeer die de twee uur overschrijdt komt in aanmerking voor vergoeding door de inlener, tegen het overeengekomen uurtarief, met een minimum van een half uur.
 4. Reistijd voor dienstreizen is arbeidstijd, waarover het overeengekomen tarief in rekening wordt gebracht.

Begeleiding en verantwoordelijkheid werkzaamheden

Artikel 14.

Zowel de directe dagelijkse begeleiding van de medewerker als de eindverantwoording voor diens werkzaamheden liggen bij de inlener.

Aansprakelijkheid

Artikel 15.

 1. Inleners dragen rechtens ook ten opzichte van bij hen gedetacheerde medewerkers de aansprakelijkheid van werkgever. Dit geldt ook voor de Arbeidsomstandighedenwet. Uit dien hoofde dient inlener de bij of krachtens de Arbowet gestelde regels (ook) na te leven ten aanzien van de gedetacheerde medewerkers.
 2. GeoBIMexperts BV aanvaardt in verband met de detachering geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, tenzij in de bijzondere voorwaarden anders is bepaald. De toepassing van Artikel 6:170 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Inlener vrijwaart GeoBIMexperts BV uitdrukkelijk ter zake van aansprakelijkheid voor schade die door de medewerker bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden bij de inlener zelf mocht zijn toegebracht. Dit geldt zowel voor schade ontstaan door lichte als grove schuld aan zijde van de medewerker.

Verzekeringen

Artikel 16.

Inlener wordt geadviseerd haar WA-verzekering in bovenstaande zin uit te breiden.

Onderaannemerschap

Artikel 17.

Het doorlenen van de medewerker aan derden door de inlener is zonder overleg met GeoBIMexperts BV niet toegestaan.

Vaststelling tarief

Artikel 18.

In overleg met de inlener wordt een tarief afgesproken. Dit tarief bevat alle door GeoBIMexperts BV te betalen kosten zoals loon, sociale lasten, vakantietoeslag-dagen, administratiekosten etc.

Het tarief zal aangepast worden indien het salaris verandert (in overleg met de inlener). Ook wijziging van het werkgeversaandeel in de sociale lasten zullen vanaf de ingangsdatum in de tarieven verwerkt worden. Jaarlijks zal het tarief in ieder geval per 1 januari of 1 juli verhoogd worden met een percentage gelijk aan de algemene kostenstijging.

Urenstaten en facturen

Artikel 19.

De facturen worden berekend op basis van de door inlener voor akkoord getekende urenstaten. Na ondertekening van de urenstaten door inlener zijn deze voor hem bindend. Urenstaten dienen binnen 5 dagen na afloop van een kalendermaand of kalenderweek ingediend te worden. Op basis van de ingediende urenstaten zal het overeengekomen tarief in rekening gebracht worden.

Betaling

Artikel 20.

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door GeoBIMexperts BV aan te geven wijze  in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de inlener in verzuim; de inlener is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de inlener zullen de vorderingen van GeoBIMexperts BV en de verplichtingen van de inlener jegens GeoBIMexperts BV onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de inlener gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de inlener, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Incassokosten

Artikel 21.

Is de inlener in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van inlener. In ieder geval is de inlener verschuldigd:
 • over de eerste                € 2.950,-         15 %
 • over het meerdere tot     € 5.900,-         10 %
 • over het meerdere tot     € 14.750,-         8 %
 • over het meerdere tot     € 59.000,-         5 %
 • over het meerdere                                  3 %

Indien GeoBIMexperts BV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Toepasselijk recht

Artikel 22.

Op elke overeenkomst tussen GeoBIMexperts BV en de inlener is Nederlands recht van toepassing.

Bijlage

Artikel 6:170 BW

Artikel houdt een aansprakelijkheidsuitbreiding in van schadeveroorzaker naar baas schadeveroorzaker.

 1. Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een ondergeschikte, is degene in wiens dienst de ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk, indien de kans op de fout door de opdracht tot het verrichten van deze taak is vergroot en degene in wiens dienst hij stond, uit hoofde van hun desbetreffende rechtsbetrekking zeggenschap had over de gedragingen waarin de fout was gelegen.
 2. Stond de ondergeschikte in dienst van een natuurlijke persoon en was hij niet werkzaam voor een beroep of bedrijf van deze persoon, dan is deze slechts aansprakelijk, indien de ondergeschikte bij het begaan van de fout handelde ter vervulling van de hem opgedragen taak.
 3. Zijn de ondergeschikte en degenen in wiens dienst hij stond, beiden voor de schade aansprakelijk, dan behoeft de ondergeschikte in hun onderlinge verhouding niet in de schadevergoeding bij te dragen, tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Uit de omstandigheden van het geval, mede gelet op de aard van hun verhouding, kan anders voortvloeien dan in de vorige zin is bepaald.