<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=653894673610194&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

GeoBIMexperts B.V. verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik maakt wordt van onze diensten en/of omdat de gegevens zelf aan ons verstrekt zijn.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die actief zijn verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatie gegevens
 • Gegevens over activiteiten op onze website
 • Gegevens over surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

GeoBIMexperts B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • lidmaatschap vakbond
 • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GeoBIMexperts B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Iemand te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Iemand te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Een site bezoeker de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten af te leveren

GeoBIMexperts B.V. analyseert het gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren.
GeoBIMexperts B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

GeoBIMexperts B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GeoBIMexperts B.V.) tussen zit. GeoBIMexperts B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

Categorie - Naam - Doel - Gegevens
 • Overheid - Belastingdienst – Loonbelasting Salaris & BSN - personalia en BSN
 • Administratie – Nieuwland Holding – financiële en personeelsadministratie
 • CRM – Hubspot - klantenwerving - persoonsgegevens, emailadressen
 • ERP - Simplicate – facturatie - Personalia facturen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GeoBIMexperts B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Categorie) persoonsgegevens > Onbepaalde tijd > Benodigd voor het uitoefenen van onze diensten
 • Personalia > Onbepaalde tijd > Benodigd voor het uitoefenen van onze diensten
 • Adres > Onbepaalde tijd > Benodigd voor het uitoefenen van onze diensten

Delen van persoonsgegevens met derden

GeoBIMexperts B.V. deelt persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. GeoBIMexperts B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt GeoBIMexperts B.V. persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen na het verkrijgen van nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als wij persoonsgegevens opslaan hebben de betreffende personen het recht om deze in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast is er het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door GeoBIMexperts B.V. en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat er bij ons een verzoek ingediend wordt om de persoonsgegevens van de aanvrager waarover wij beschikken in een computerbestand naar de aanvrager of op verzoek een andere persoon of organisatie te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de eigen persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de eigen persoonsgegevens kan worden gestuurd naar info@GeoBIMexperts.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de juiste persoon is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek .

GeoBIMexperts B.V. wil tevens wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GeoBIMexperts B.V. neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het idee bestaat dat de eigen gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@GeoBIMexperts.nl.